Gebruiksvoorwaarden van het eCommerce Platform

 Voorwaarden eCommerce
De volgende bepalingen (hierna "Voorwaarden eCommerce") zijn van toepassing op het gebruik in Nederland van het eCommerce-platform (hierna het "Platform") en alle handelingen hieraan gekoppeld.  

Afdeling 1 Bepalingen betreffende het gebruik van het Platform 
(1) Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Duitsland is beheerder of hostprovider van het platform (hierna: “Konica Minolta Europe”)
(2) Het platform wordt op een land-eigen wijze geëxploiteerd door de serviceprovider Konica Minolta Business Solutions Nederland BV, Capellalaan 65, 2132JL Hoofddorp, te bereiken op info@konicaminolta.nl; (hierna “Konica Minolta”).
(3) Het Platform is mag uitsluitend gebruikt worden door a) partners die producten van Konica Minolta verhandelen of verdelen aan derden én b) klanten van Konica Minolta; (a en b hierna beide "Klant” of “Klanten" ). 
(4) Het Platform wordt gratis ter beschikking gesteld tenzij anders vermeld. Alle kosten of andere kosten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van het Platform (d.w.z. voor internetgebruik, administratie of de aanschaf van noodzakelijke apparatuur of programmatuur) zijn voor rekening van de Klant. 
(5) Konica Minolta en Konica Minolta Europe behouden zich het recht voor om de diensten van het Platform op elk moment, geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken te wijzigen of te verwijderen. 
(6) Konica Minolta en Konica Minolta Europe zijn niet aansprakelijk indien, om welke reden dan ook, het Platform of delen daarvan op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar zijn. 
 
Afdeling 2 - Gebruik van het Platform
(1) Konica Minolta zal de toegangsgegevens die nodig zijn om gebruik te maken van het Platform na voorafgaand verzoek van de Klant, aan de Klant verstrekken.
(2) Konica Minolta en/of Konica Minolta Europe kan naar eigen goeddunken de toegang tot het platform weigeren, tijdelijk uitstellen /blokkeren of intrekken. Zij kan dit onder meer doen wanneer de gebruikersverplichtingen in deze afdeling worden geschonden.
(3) Het is de Klant verboden om op het platform data te verwerken (i) die op enige manier onwettig, tergend, lasterlijk, onrechtmatig, bedreigend of nadelig is of op om het even welke andere manier laakbaar is; (ii) die Klant niet gerechtigd is te verwerken volgens enige wet of ingevolge contractuele of fiduciaire relaties; (iii) die een schending uitmaakt van rechten van een derde partij, waaronder, maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten en Geheimhoudingszaken (iv) die virussen of andere schadelijke componenten bevat.
(3) Eindklanten zijn niet gemachtigd om de producten en diensten die via het Platform gekocht kunnen worden op welke wijze dan ook te verhandelen of te distribueren. De klant gebruikt de producten en diensten uitsluitend voor interne doeleinden. 
(4) De Klant mag alleen gemachtigde personen binnen de onderneming van de Klant toegang verlenen tot dit platform en is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder zijn account plaatsvinden. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van zijn toegangsgegevens (zoals wachtwoorden en/of andere accountgegevens). Klant moet Konica Minolta onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn toegangsgegevens of account. 
(4) De Klant is gebonden aan elke bestelling die wordt geplaatst via het platform dat gebruik maakt van zijn toegangsgegevens.
(5) De Klant mag geen middelen, software of routines gebruiken of weergeven die de toegankelijkheid, beveiliging of de goede werking van het platform kunnen schaden of die het platform onevenredig belasten.
   
Afdeling 3 - Voorwaarden voor orders en transacties 
(1) De presentatie van de producten en diensten, die via het Platform besteld kunnen worden, is geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende on-line catalogus. Door op de bestelknop te klikken, doet de Klant aan Konica Minolta een bindende vraag voor de producten in het winkelmandje. 
(2) Na het ontvangen van de bestelling, zal Konica Minolta bij akkoord met de bestelling een orderacceptatie verzenden naar de Klant. Door het ontvangen van een orderacceptatie van Konica Minolta wordt de vraag een juridisch bindend contract tussen de Klant en Konica Minolta. 
(3) Van toepassing zijn op dit contract, naast huidige Voorwaarde e-commerce, te allen tijde de contractuele afspraken die gelden voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling tussen Konica Minolta en de Klant.
 
Afdeling 4 - Slotbepalingen
(1) Konica Minolta en/of Konica Minolta Europe behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig deel van deze Voorwaarden eCommerce van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen, toe te voegen en te verwijderen. In geval van wijzigingen zijn de Voorwaarden op het moment van het plaatsen van een bestelling van toepassing. 
(2) Deze Voorwaarden eCommerce en alle hieruit voortvloeiende rechtshandelingen worden beheerst door Nederlands recht. Regels van het consumentenrecht, zoals consumenten koop, zijn niet van toepassing.   
(3) Indien een bepaling in deze Voorwaarden eCommerce ongeldig zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden eCommerce of het resterende deel van de bepaling van kracht. Een dergelijke ongeldige bepaling of deel van bepaling zal worden vervangen door een andere bepaling die overeenstemt met de bedoeling van de vorige bepaling en van deze Voorwaarden eCommerce. 
 
.